Zakon o radu srbija 2012 pdf

2019-08-20 02:29

ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU ( Sl. glasnik RS , br. ) I OSNOVNE ODREDBE lan 1 Ovim zakonom ure uje se sprovo enje i unapre ivanje bezbednosti i zdravlja na raduZAKON O RADU ( Sl. glasnik RS , br. , , , i ) I OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet lan 1 Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada, ureuju se ovim zakonom i posebnim zakonom, u skladu sa zakon o radu srbija 2012 pdf

Odredbe ovog zakona o rasporedu radnog vremena, prekovremenom radu, preraspodeli radnog vremena, nonom radu, odmorima i odsustvima primenjuju se i na ugovor o radu iz stava 1. ovog lana, ako drukije nije odreeno optim aktom ili ugovorom o radu.

ZAKON O RADU I. OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet lan 1. Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po Ugovorom o radu ili odlukom poslodavca moe se utvrditi uee zaposlenog u dobiti ostvarenoj u poslovnoj godini, u skladu sa zakonom i optim aktom. ZAKON O RADU REPUBLIKE SRPSKE ugovora o radu, odlukom o prijemu, odlukom o izboru i imenovanju i drugim pravnim osnovom ureenim posebnim zakonom. (3) Prava iz radnog odnosa nastaju danom kada radnik stupi na rad po jednom od pravnih osnova iz stava 2. ovog lana. zakon o radu srbija 2012 pdf ZAKON O UTVR IVANJU MAKSIMALNE ZARADE U JAVNOM SEKTORU ( Sl. glasnik RS , br. ) godinjeg odmora, u skladu sa zakonom o radu, kao i druga primanja koja u skladu sa zakonom kojim se ureuje rad ine zaradu.

ZAKON O RADU Preien tekst Slubeni glasnik RS , br. , , , i Izmene i dopune Zakona stupile su na snagu 29. jula 2014. godine, osim odredaba lana 54. koje se primenjuju po isteku 30 dana od dana stupanja na snagu. zakon o radu srbija 2012 pdf ZAKON O RADU I. OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet lan 1. Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada, ureuju se ovim zakonom i posebnim zakonom, u Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu ( Sl. glasnik RS , br. ), koji je usvojen pre blizu dve godine, do 2018. godine bi trebalo da bude promenjen i dodatno, kako kau u Ministarstvu rada, zapoljavanja, borakih i socijalnih pitanja, usklaen sa evropskom praksom. Od izmena se oekuje i da dodatno pogoduju investitorima.

Rating: 4.30 / Views: 940
2019 © biconpozt.ga | Sitemap